Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa, hogyan kezeljük az Ön által megosztott adatokat, melyek lehetővé teszik előadóként, résztvevőként vagy társzervezőként konferencián, kongresszuson, vagy egyéb más eseményen (“Esemény”) való részvételét.

A személyesen, honlapon, mobilalkalmazáson, formanyomtatványon vagy bármely más módon megadott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon, célokra és ideig kezeljük. Személyes adatai összegyűjtése és feldolgozása az alkalmazandó adatkezelési jogszabályok, különösen:

 1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

illetve a jövőben módosítandó vagy helyettesítő jogszabályok alapján történik.

A CongressLine Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Ki az adatkezelő?
  A személyes adatok adatkezelője a CongressLine Kft., amelynek székhelye: 1065 Budapest Révay köz 2. , adószám: 14038905-2-42 (“CongressLine”,”mi”).
  Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérések esetén, illetve az alábbi 9. pontban meghatározott jogainak gyakorlása esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a +3614290146 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt az info@congressline.hu címre.
 2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről? Milyen célból és mennyi ideig gyűjtjük?
  Az Ön személyes adatait (résztvevőként, absztrakt szerzőként vagy társszerzőként, előadóként vagy partnerként) csak olyan mértékben gyűjtjük és dolgozzuk fel, amelyet az Önnek nyújtott szolgáltatások vagy más feldolgozási célok határoznak meg, azaz:

  • Az Eseményen résztvevőként való részvétel céljából (beleértve a szállást is) feldolgozzuk az Ön következő személyes adatait: nem, cím, titulus, a keresztnév, vezetéknév, állampolgárság, kapcsolattartási adatok (például cím, telefonszám és e-mail cím), születési dátum, állampolgárság, végzettség, oktatás, munkaterület. Lehetősége van a rendezvényen való részvételre, de előzetes regisztrációja szükséges a részvételhez és a további koordinációhoz. A jelentkezésről a résztvevő az általa megadott email címre visszaigazolást kap. Az adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses kötelezettségen alapulnak. Adatait csak a szükséges mértékben és ideig, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük és dolgozzuk fel.
  • Az Eseményen absztrakt szerzőként vagy társszerzőként történő részvétel esetében a következő személyes adatait dolgozzuk fel: nem, cím, titulus, keresztnév, vezetéknév, állampolgárság, kapcsolattartási adatok (például cím, telefonszám és e-mail cím), születési dátum, szakmai pálya részletei, állampolgárság, végzettség, oktatás, munkaterület. Lehetősége van a rendezvényen való részvételre, de a fent említett személyes adatainak megadása szükséges a szerzői/társszerzői közreműködéshez és a további koordinációhoz. Az adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses kötelezettségen alapulnak. Adatait csak a szükséges mértékben és ideig, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük és dolgozzuk fel.
  • Együttműködésünk során, amelynek során segítünk a rendezvény szervezésében és koordinálásában, mint koordinátor/partner vagy annak alkalmazottja/munkatársa, következő személyes adatait dolgozzuk fel: nem, cím, titulus, keresztnév, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím. Az Ön személyes adatai szükségesek az együttműködéshez. Az adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses kötelezettségen alapulnak. Adatait csak a szükséges mértékben és ideig, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük és dolgozzuk fel.
  • A vonatkozó jogszabályokban, például a számviteli törvényben vagy az adótörvényben megállapított kötelezettségek (pl. pénzügyi és számlázási célok) betartása érdekében a következő személyes adatait dolgozzuk fel: keresztnév, vezetéknév, cím, állampolgárság, e-mail cím és/vagy telefonszám, fizetési mód részletei, adóazonosító. A feldolgozás a jogi kötelezettségeknek való megfelelésen alapul.
  • A személyes adatokat az adott jogszabályban meghatározott ideig, de legfeljebb 8 évig tároljuk. – ezt nem teljesen külön kellene írni, nem csak ehhez a ponthoz tartozik…
 3. Hírlevél küldés
  A résztvevő az adott rendezvényre való jelentkezéssel, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére hírleveleket, rendezvényhez kapcsolódó anyagokat, illetve a további rendezvényekről értesítést küldjünk. Amennyiben a jövőben nem kíván értesítést, hírlevelet kapni tőlünk, vagy a rendezvény szakmai szervezőjétől, úgy a megadott elérhetőségünkön vagy az adott hírlevél alján a leiratkozás funkcióval kérheti, hogy a címzetti körből rendelkezésünkre álló adatait töröljük.
 4. Honlap
  Szabad akaratából látogathatja a honlapunkat, illetve a rendezvényeink honlapjait. Mindent megteszünk a honlapokon található információk hitelességéért, időszerűségéért, a látogató azonban saját felelősségére támaszkodhat a honlapon található információkra. A honlapokat folyamatosan működtetjük és karbantartjuk, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt a honlap átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő és esetlegesen a honlapot látogató személyt ért közvetlen vagy közvetett károkért felelősséget nem vállalunk. Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapon található információkat módosíthatjuk és törölhetjük.
 5. Mobil alkalmazás
  Az Esemény ideje alatt dönthet úgy, hogy használja a felkínált mobilalkalmazást. Ennek az alkalmazásnak az a célja, hogy az összes információt tömörebben és mindig naprakészen szolgáltassa. Az adott Eseményen résztvevő összes, az alkalmazást felhasználó személy is kommunikálhat egymással, ha ezt a beállításokban engedélyezi; ekkor az alkalmazáson keresztül is kapcsolatba lehet lépni Önnel. Az alkalmazás letöltéséhez meg kell adnia a nevét és e-mail címét, és az alkalmazást az egész esemény során használhatja.
 6. Képek vagy videók használata az Eseményekről
  Az Eseményről készült minden olyan fotót / vagy videofelvételt, amelyek Önt a beleegyezésével ábrázolják, kizárólag dokumentáció vagy magunk/szervezőpartnerünk promóciójának céljából használjuk. Ön nem jogosult díjazásra a fotó vagy videófelvétel felhasználása miatt. Ön bármikor visszavonhatja beleegyezését, de ha ezt indoklás nélkül kéri, akkor köteles megfizetni nekünk az ilyen visszavonással járó károkat. Abban az esetben, ha a fenti célokat meghaladó felhasználást szeretnénk, külön kéréssel fordulunk Önhöz.
 7. Kivel osztjuk meg személyes adatait?
  Az Ön személyes adatait kizárólag olyan megbízható, harmadik fél (alvállalkozók) részére továbbítjuk/(-hatjuk), akik adminisztratív vagy technikai segítséget nyújtanak számunkra a megrendelt szolgáltatások teljesítésében; utazási- és/vagy szállásszolgáltatóknak a biztonságos utazás és legmegfelelőbb szállás biztosítása érdekében; vagy más megbízható harmadik feleknek, akik velünk jogviszonyban alvállalkozóként segítenek megszervezni az esemény. Ha törvény előírja, személyes adatait megoszthatjuk kormányzati szervekkel vagy bűnüldöző szervekkel és más, a titoktartási kötelezettség alá tartozó hatósági személyekkel.
 8. Mennyi ideig tartjuk meg személyes adatait?
  Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges, vagyis általában a szerződéses kapcsolat teljesítésének időtartamára vagy az alkalmazandó jogszabályok által kifejezetten előírt időszakra. Ha személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, az ilyen személyes adatokat csak a beleegyezés időtartama alatt lehet feldolgozni és felhasználni, amelyet bármikor visszavonhat vagy korlátozhat. Ha így tesz, akkor abbahagyjuk az érintett személyes adatok feldolgozását az Ön által előzetesen jóváhagyott célokra, és jelentkezését vagy megrendeléseit semmisnek tekintjük.
 9. Milyen jogai vannak az adatfeldolgozással kapcsolatban?
  Ha Ön megadja nekünk a személyes adatainak feldolgozásához szükséges hozzájárulását, akkor ezt teljes mértékben önként végzi, és jogában áll bármikor visszavonni vagy korlátozni a hozzájárulást az info@congressline.hu /support@congressline.hu címre küldött e-mailben. Bizonyos feltételek és körülmények között az Ön egyéb jogai közé tartozik: a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, a személyes adatok helyesbítése vagy törlése, az adatfeldolgozás korlátozásának joga, az adatátvitel joga és az adatvédelmi hatóságnál történő panaszhoz való jog. Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál hivatkozással arra, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu.
  Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 10. Mi történik, ha az adatkezelés változik?
  A jövőben az Adatvédelmi tájékoztatóban esetlegesen bekövetkező változtatásokról az elfogadott kommunikációs csatornákon keresztül értesítjük. Javasoljuk azonban, hogy rendszeresen tekintse át az Adatvédelmi tájékoztatót az esetlegesen bekövetkezett módosítások követése céljából.
 11. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  A CongressLine Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

  • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
 12. Adatvédelmi incidens
  Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a CongressLine Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 13. Egyéb
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
  Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
  Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
 14. Eljárási szabályok
  A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Fogalmak

 • “személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • “adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • “az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • “adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • “harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • “az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • “adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.